👶 S kódem DENDETI získáte slevu 25 % a dopravu zdarma! 🎁

👶 S kódem DENDETI sleva 25 %

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti KINDY DESIGN s.r.o., se sídlem Řikovice 72, Morašice, PSČ 570 01 IČ: 14154170, C 48879 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále též jen jako “Prodávající”).

1. Úvodní ustanovení

Právní vztahy účastníků při realizaci nákupu zboží obsahu (dále též jen jako „zboží“) třetí osobou (dále též jen jako “Kupující”) z nabídky Prodávajícího na webových stránkách www.kindy.cz (dále též jen jako “eshop”) se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“), těmito obchodními podmínkami (dále též jen jako „OP“) a, je-li Kupujícím spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

2. Informace o zboží a cenách

2.1 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny v konfigurátoru, který je nedílnou součástí vytvoření objednávky a objednávkového formuláře. Ceny zboží jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty, včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Kupní cena zboží se určuje podle aktuálního ceníku Prodávajícího ve výši, v níž je u konkrétního zboží uvedena ke dni, kdy Kupující zadal objednávku. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná okamžikem uveřejnění na serveru www.kindy.cz v rámci objednávkového formuláře.

2.3 Kupující bere na vědomí, že zboží je dodáváno bez dalšího příslušenství (dřevěný, plastový nebo skleněný rám). Speciálním typem zboží jsou dárkové poukazy, které Kupující obdrží výhradně elektronicky - prostřednictvím e-mailu. 

 

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1 Objednávku je Kupující oprávněn uskutečnit jen elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře a konfigurátoru určených pro specifikaci zboží. Objednávka zadaná Kupujícím je pro Kupujícího závazná po dobu 10-ti dnů. Před odesláním (zadáním) závazné objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost celou objednávku zrušit. Objednávku Kupující odešle vůči Prodávajícímu příkazem “Objednat a zaplatit” v rámci eshopu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, hradí kupující sám.

3.2. Objednávka je návrhem Kupujícího na uzavření smlouvy kupní. Smlouva je uzavřena, pokud Prodávající objednávku v době její závaznosti akceptuje. Akceptaci provede Prodávající elektronicky odesláním e-mailové zprávy obsahující výslovnou informaci o přijetí návrhu Kupujícího na uzavření smlouvy na e-mailovou adresu Kupujícího a/nebo potvrzením objednávky, definovanou v rámci objednávkového formuláře. Kupující je oprávněn i závaznou objednávku jednostranně zrušit kdykoliv před přijetím objednávky ze strany Prodávajícího.

3.3 Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito OP. Vyjímkou je bod č. 5.3, kdy Kupující neuhradí objednávku ve lhůtě deseti dnů od data nákupu.

3.4. Nepřijme-li Prodávající objednávku ve lhůtě její závaznosti, nebo před jejím zrušením Kupujícím, smlouva uzavřena není. Prodávající již není povinen objednávku přijmout.

3.5. Smlouva se uzavírá výhradně v českém jazyce.

3.6 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v eshopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

4. Platební podmínky a dodání zboží

4.1 Cenu zboží může kupující uhradit výhradně prostřednictvím platební brány nebo bankovního převodu. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.2. Zboží je Kupujícímu dodáno na adresu určenou Kupujícím v objednávce. Volbu způsobu dodání provádí Prodávající během zpracování přijaté objednávky.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Kupujícího a není nadále přiložen k dodávanému zboží.

4.4. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na nich přechází na Kupujícího, který je spotřebitelem, okamžikem, kdy je mu zboží/dílo předáno, resp. kdy je Kupujícímu Prodávajícím umožněno s ním disponovat. Předáním zboží/díla či umožněním dispozice s ním je splněna povinnost Prodávajícího odevzdat zboží/provést dílo/poskytnout službu Kupujícímu, který je spotřebitelem. Je-li Kupující podnikatelem, splní Prodávající povinnost odevzdat mu zboží/provést dílo/poskytnout službu umožněním dispozice s ním, nebo jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, umožní-li mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci; stejným okamžikem přechází na takového Kupujícího též vlastnické právo ke zboží/dílu/výsledku služby a nebezpečí škody na nich.

4.5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, zavazuje se Prodávající vyexpedovat Kupujícímu zboží, provést dílo či poskytnout službu ve lhůtě do 10–ti pracovních dnů po zaplacení ceny. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení doby potřebné na vyexpedování.

 

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce zboží nebo díla, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. V souladu s § 1837 OZ tedy Kupujícímu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu.

5.2 Kupující nemůže mimo jiné v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

  1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, například úpravou grafiky, textů na přání apod.
  5. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  7. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  8. dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  9. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  10. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

5.3 Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující neuhradil objednávku ve lhůtě deseti (10) dní od data objednání. V takovém případě dochází ke stornování objednávky. V případě stornování objednávky Prodávající není povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího.

 

6. Záruka

6.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží/díla pořízeného prostřednictvím eshopu v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Pro uplatnění práv ze záruky platí příslušná ustanovení OZ.

 

7. Doručování a komunikace

7.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

8. Mimosoudní řešení sporů

8.1 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: adr.coi.cz
Web Česká obchodní inspekce: www.coi.cz

8.2 Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9. Slevové kódy

9.1 Platnost slevových kódů je nastavena nejpozději do 31.12.2022. Po tomto termínu nebudou slevové kódy platné. Prodávající si vyhrazuje právo platnost slevových kódu kdykoliv ukončit nebo prodloužit. 

9.2 Slevové kódy jsou aplikovány na cenu s DPH. 

9.3 Slevové kódy mohou mít procentuální nebo absolutní vyjádření slevy. Výši slevy se zákazník dozví v košíku po zadání správného slevového kódu.

9.4 Slevové kódy mohou mít podmínku minimální hodnoty nákupu. Na tuto podmínku je zákazník upozorněn při aplikaci slevového kódu.

9.5 Slevové kódy nelze uplatnit na nákup dárkových poukazů.

 

10. Dárkové poukazy

9.1 Dárkový poukaz je přenositelný a lze jej uplatnit jednorázově a v plné výši hodnoty dárkového poukazu přímo na www.kindy.cz. Dárkový poukaz lze uplatnit na nákup plakátu nebo dalšího dárkového poukazu.

9.2 Platnost všech dárkových poukazů je 1 rok od zakoupení. Zakoupením se rozumí datum uhrazení objednávky zákazníkem. Platnost dárkového poukazu je uvedena na jeho elektronické verzi. V případě neuplatnění dárkového poukazu ve stanovené lhůtě, poukaz propadá bez nároku na vrácení peněz. Nevyužitý dárkový poukaz vám nemůžeme vyměnit za jiný, ani jej nemůžeme proplatit nebo prodloužit jeho platnost.

9.3 Dárkové poukazy jsou zasílány v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mail zákazníka ihned po uhrazení objednávky. V případě problému s doručením dárkového poukazu nás, prosím, kontaktujte na anna@kindy.cz. Dárkový poukaz Vám v tomto případě zašleme obratem znovu.

9.4 Dárkové poukazy lze uplatnit jednorázově v nákupním košíku. Při nákupu lze uplatnit více dárkových poukazů současně a celková hodnota se sčítá.

9.5 Kód z dárkového poukazu je nutné ochránit, použitím přestává platit. Nevyužitý dárkový poukaz vám nemůžeme vyměnit nebo proplatit.

9.6 V případě stornování objednávky hrazené dárkovým poukazem vystavíme nový dárkový poukaz. Po stornování takové objednávky nás prosím kontaktujte a zašlete nám číslo této objednávky.

9.7 Padělání a pozměnění dárkových poukazů je zakázáno.

9.8 V případě storna objednávky hrazené dárkovým poukazem vám vystavíme nový dárkový poukaz. Po stornování takové objednávky nás prosím kontaktujte a zašlete nám její číslo.

9.9 Dárkový poukaz vystavujeme výhradně v elektronické podobě (.pdf).

 

11. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající libovolně a svobodně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.4 Tyto obchodní podmínky ruší dříve účinné obchodní podmínky.

10.5 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Nastavení cookies
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.